Privacy

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer

Als u ons een vraag stelt via een webformulier of als u zich opgeeft voor een evenement zullen wij van u een aantal persoonsgegevens vragen. Nationale-Nederlanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen'. De tekst van deze Gedragscode kunt u desgewenst downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl of de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vragen of voor correspondentie over het evenement waarvoor u zich via de website hebt opgegeven. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor statistische analyses (in verband met het gebruik van de website) en voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uiteraard verwerken we dan alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Recht op inzage en correctie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Tevens kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek indienen bij het op de website vermelde contactadres.

Heeft u een bank(spaar)product bij Nationale-Nederlanden Bank? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden Bank, Postbus 93603, 2509 AT Den Haag.

Uw bezoek aan deze site en cookies

Nationale-Nederlanden wil graag dat u deze website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. In onze cookieverklaring leest u precies wat cookies zijn. En hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.

Voor onze web analyses maken wij gebruik van het statistiekenpakket van Comscore. Zij houden het IP-adres van uw computer geanonimiseerd bij. Als u cookies accepteert dan worden deze ook geplaatst. Hiermee kunnen wij rapportages maken over hoe bezoekers onze website(s) gebruiken.

Cookieverklaring

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nationale-Nederlanden met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 333 89 99, internet www.kifid.nl.